Skip to content
ADSCONSULTANCY
(+31) 6 1405 8969

Algemene Voorwaarden – ADS Consultancy

Algemene Voorwaarden – ADS Consultancy
Dit zijn de algemene voorwaarden van ADS Consultancy (“ADS Consultancy”). Het adres van ADS Consultancy is Regenboog 216, 3162XA Rhoon, met het KvK-nummer 69521549.
Mocht u vragen hebben over deze voorwaarden, dan kunt u contact opnemen via o.fisic@adsconsultancy.nl of per post: ADS Consultancy, Regenboog 216, 3162XA Rhoon.
Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op de opdracht van toepassing zal zijn. Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.
Artikel 1 – Dienstverlening
Onze dienstverlening bestaat uit Functioneel beheer, advisering op het gebied van informatietechnologie en specialistische werkzaamheden op gebied van de Basisregistratie Personen.
Artikel 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en opdracht tussen ADS Consultancy en u (de “Opdrachtgever”). Wij zullen deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos aan u toezenden. De algemene voorwaarden zijn ook beschikbaar op www.adsconsultancy.nl.
Artikel 3 – Totstandkoming opdracht
De opdracht komt tot stand op het moment dat Opdrachtnemer de ondertekende overeenkomst terug ontvangt.
Artikel 4 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle door ADS Consultancy gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij anders afgesproken. Een aanbod in een offerte geldt enkel voor de specifieke onderliggende opdracht (en niet voor eventuele toekomstige opdrachten).
 2. Als de Opdrachtgever aan ADS Consultancy gegevens verstrekt, mag ADS Consultancy ervan uitgaan dat deze kloppen en zal hij zijn offerte hierop baseren.
  Artikel 5 – Prijs
 3. ADS Consultancy mag de prijs voor de dienstverlening tussentijds verhogen als er onvoorziene en kostprijsverhogende omstandigheden plaatsvinden na de totstandkoming van de opdracht.
 4. Als ADS Consultancy genoodzaakt is om de prijs te verhogen door de omstandigheden genoemd in het vorige artikel, dan heeft de Opdrachtgever het recht de opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten of uren worden in rekening gebracht.
  Opdrachtgever heeft in dergelijke gevallen geen recht op compensatie of schadevergoeding.
 5. De prijs is exclusief eventuele onkosten van ADS Consultancy en exclusief btw en andere heffingen van overheidswege.
  Artikel 6 – Betaling en incassokosten
 6. Opdrachtgever moet altijd binnen dertig dagen na factuurdatum betalen. ADS Consultancy zal wekelijks factureren.
 7. Als Opdrachtgever de factuur niet op tijd betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente (als hij een consument is) of de wettelijke handelsrente (als hij een onderneming is) verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Als Opdrachtgever in verzuim is, is hij tevens alle buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd aan ADS Consultancy. Bij een factuurbedrag tot €267 zullen deze kosten €40 zijn. Bij een hoger factuurbedrag zijn de maximale incassokosten als volgt:
  – 15% over de eerste €2500;
  – 10% over het deel dat daarna overblijft, tot €5000;
  – 5% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €10.000;
  – 1% over het deel dat daarna nog overblijft, tot €200.000;
  – 0,5% over het overige deel, waarbij de totale incassokosten maximaal €6.775 bedragen.
 9. De volledige vordering van ADS Consultancy op Opdrachtgever is onmiddellijk opeisbaar als:
  a. Opdrachtgever een betalingstermijn overschrijdt;
  b. Opdrachtgever failliet is verklaard of in surseance van betaling verkeert;
  c. Opdrachtgever (vennootschap) ontbonden of geliquideerd wordt;
  d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
  Artikel 7 – Contractsduur
 10. ADS Consultancy en Opdrachtgever gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen anders overeenkomen.
 11. Bij een opdracht voor onbepaalde tijd gelden de volgende opzegtermijnen:
  – ADS Consultancy kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. De opzegtermijn is één maand. ADS Consultancy zegt op per aangetekende brief.
  – Opdrachtgever kan de overeenkomst opzeggen per de eerste van de maand. Voor Opdractgever geldt een opzegtermijn van één maand. Opdrachtgever zegt op per aangetekende brief en vermeldt daarbij de reden van opzegging.
  – Partijen kunnen in gezamenlijk overleg de overeenkomst op elk moment beëindigen.
  Artikel 8 – Derden
  ADS Consultancy mag werkzaamheden (deels) laten verrichten door derden. Artikelen 7:404 BW (uitvoering door bepaalde persoon), artikel 7:407 lid 2 (hoofdelijke aansprakelijkheid) en 7:409 BW (overlijden van bepaalde persoon) zijn niet van toepassing.
  Artikel 9 – Uitvoering opdracht
 12. ADS Consultancy zal de opdracht naar zijn beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 13. ADS Consultancy mag de opdracht in verschillende fasen uitvoeren en de uitgevoerde delen afzonderlijk factureren.
 14. Als ADS Consultancy de opdracht in fasen uitvoert, kan hij de uitvoering van de onderdelen van een volgende fase opschorten, totdat Opdrachtgever de resultaten van de vorige fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 15. Opdrachtgever zorgt dat hij tijdig alle informatie of materialen aan ADS Consultancy verstrekt, die noodzakelijk zijn voor ADS Consultancy om de opdracht uit te voeren.
 16. Als Opdrachtgever de noodzakelijke informatie of materialen niet tijdig verstrekt, mag ADS Consultancy de uitvoering van de opdracht opschorten en de extra kosten die voortvloeien uit de vertraging factureren. ADS Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat doordat ADS Consultancy is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
  Artikel 10 – Wijziging opdracht
 17. Als tijdens de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de inhoud van de opdracht te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen dat in onderling overleg doen.
 18. ADS Consultancy kan de overeengekomen prijs verhogen of verlagen. ADS Consultancy zal (als het mogelijk is) daarvan vooraf een prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de opdracht kan ook de opgegeven termijn van uitvoering veranderen. Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de opdracht, prijs en uitvoeringstermijn.
 19. ADS Consultancy mag een verzoek tot wijziging van de opdracht van Opdrachtgever weigeren, als dit in kwalitatief of kwantitatief opzicht gevolg kan hebben voor de werkzaamheden.
  Artikel 11 – Opschorting, ontbinding
 20. ADS Consultancy mag de opdracht opschorten als hij door omstandigheden (die buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij niet op de hoogte was) tijdelijk zijn verplichtingen niet kan nakomen.
 21. Als nakoming blijvend onmogelijk is, kunnen partijen de opdracht ontbinden voor het deel dat nog niet is nagekomen.
 22. ADS Consultancy mag nakoming van de opdracht opschorten of ontbinden als Opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet volledig of niet op tijd nakomt. Opdrachtgever moet ADS Consultancy dan schadevergoeding betalen of schadeloos stellen.
  Artikel 12 – Tussentijdse opzegging
 23. Als ADS Consultancy de opdracht tussentijds opzegt, zal ADS Consultancy zorgen voor overdracht van de nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij de opzegging toerekenbaar is aan Opdrachtgever. Als de overdracht van de werkzaamheden voor ADS Consultancy extra kosten meebrengt, komen de kosten voor rekening van Opdrachtgever.
 24. ADS Consultancy mag de opdracht direct opzeggen (en is geen schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht) in een van de volgende gevallen:
  a. Opdrachtgever overschrijdt een betalingstermijn;
  b. Opdrachtgever is failliet of in surseance van betaling;
  c. Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
  d. Opdrachtgever (natuurlijk persoon) wordt onder curatele gesteld of overlijdt;
  e. Er is sprake van een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken.
  Artikel 13 – Overmacht
 25. ADS Consultancy hoeft zijn verplichtingen niet na te komen als er sprake is van overmacht.
 26. ADS Consultancy kan tijdens de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Als deze periode langer duurt dan één maand dan mogen allebei de partijen de opdracht ontbinden, zonder dat ze schadevergoeding verplicht zijn.
 27. Als ADS Consultancy zijn verplichtingen deels is nagekomen en als het nagekomen gedeelte zelfstandig waarde heeft, mag ADS Consultancy het nagekomen deel factureren.
  Artikel 14 – Garanties
 28. ADS Consultancy garandeert dat wat hij levert, voldoet aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden.
 29. Deze garantie geldt niet wanneer Opdrachtgever het geleverde verkeerd gebruikt.
 30. Deze garantie geldt ook niet als er een gebrek ontstaat door omstandigheden waar ADS Consultancy niets aan kan doen.
  Artikel 15 – Klachten
 31. Opdrachtgever moet eventuele klachten schriftelijk en binnen een maand melden.
 32. Als Opdrachtgever een klacht op tijd indient, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.
 33. Als Opdrachtgever een klacht later meldt, komt hem geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 34. Als vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dit op tijd is gemeld, dan zal ADS Consultancy de gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na schriftelijke kennisgeving van het gebrek door Opdrachtgever vervangen, herstellen of vergoeden.
 35. Als komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten van ADS Consultancy die daardoor zijn ontstaan (zoals onderzoekskosten) geheel voor rekening van Opdrachtgever.
  Artikel 16 – Aansprakelijkheid
 36. ADS Consultancy is alleen aansprakelijk voor directe schade van Opdrachtgever, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van een tekortkoming van ADS Consultancy.
 37. ADS Consultancy is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan doordat hij is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 38. De aansprakelijkheid van ADS Consultancy is steeds beperkt tot de factuurwaarde met een maximum van €10000,00.
 39. De aansprakelijkheid van ADS Consultancy is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat zijn verzekeraar in dat geval uitkeert.
 40. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ADS Consultancy.
  Artikel 17 – Privacy Statement
  ADS Consultancy beschermt uw persoonlijke gegevens goed. U kunt onze privacy statement vinden op onze website.
  Artikel 18 – Verjaringstermijn
  De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegen ADS Consultancy is één jaar.
  Artikel 19 – Vrijwaring
 41. Opdrachtgever vrijwaart ADS Consultancy voor eventuele aanspraken van derden die schade lijden door uitvoering van de opdracht en waarvan de oorzaak niet aan ADS Consultancy toerekenbaar is.
 42. Als derden ADS Consultancy aanspreken, zal Opdrachtgever hem zowel buiten als in rechte bijstaan en alles doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden.
 43. Als Opdrachtgever geen maatregelen neemt, mag ADS Consultancy zelf daartoe overgaan. Alle kosten en schade die daardoor ontstaan voor ADS Consultancy, komen geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever.
  Artikel 20 – Geheimhouding
 44. Tenzij er een wettelijke plicht of beroepsplicht is tot bekendmaking, zal ADS Consultancy alle informatie van Opdrachtgever geheimhouden tegenover derden.
 45. ADS Consultancy zal de informatie die door Opdrachtgever is gegeven niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor zij werd verkregen, behalve als ADS Consultancy optreedt in een procedure waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 46. Opdrachtgever zal de inhoud van overeenkomsten, opdrachtbevestigingen, offertes, rapporten, adviezen of andere al of niet schriftelijke uitingen van ADS Consultancy niet openbaar maken en ervoor zorgen dat derden de inhoud daarvan niet zien.
  Artikel 21 – Nietigheid
  Als een deel van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dat niets aan de geldigheid van de rest van de Overeenkomst. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.
  Artikel 22 – Strijdige clausule
  In het geval dat deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.
  Artikel 23 – Toepasselijk recht
  Nederlands recht.
  Artikel 24 – Bevoegde rechter
  Rechtbank Rotterdam.

ADVICE, DEVELOPMENT & SUPPORT

Regenboog 216, 3162 XA Rhoon
(+31) 6 1405 8969
KvK-nummer 69521549

SMALL TEAM BUT GREAT POWER

Image Title

Image Title